Hizmet Sözleşmesi

YENİ İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ VE TENKAP HİZMET KOŞULLARI

I. TARAFLAR:

İşbu Yeni İlişki Danışmanlığı Hizmeti Sözleşmesi ve Tenkap Hizmet Koşulları’nın (“Sözleşme”) tarafları; Nispetiye Cad. Peker Sok. Esen Apt. B Blok No: 32 D: 5 Levent, İstanbul, Türkiye adresinde faaliyet gösteren Yunus Sezener - Tenkap Kişisel Danışmanlık (kısaca “Tenkap” olarak anılacaktır) ile Tenkap’tan yeni ilişki danışmanlığı hizmeti alan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan KİŞİSEL VERİLER ONAY FORMU, YENİ İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ VE TENKAP HİZMET KOŞULLARI KABUL BEYANI’nda (“Kişisel Beyan”) adı ve imzası bulunan kişidir (kısaca “Danışan” olarak anılacaktır).

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Tenkap’tan yeni ilişki danışmanlığı hizmeti almak için başvuran Danışan’a hizmet verilmesi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

III. ÜYELİK KOŞULLARI

 1. Tenkap’tan yeni ilişki danışmanlığı hizmeti almanın koşulları, (i) Danışan’ın 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olması; (ii) Danışan’ın bekâr olması ve (iii) herhangi bir suçtan sabıka kaydının bulunmamasıdır. İşbu Sözleşme tahtında “bekâr” ifadesi, herhangi bir hukuk düzenine göre evli ya da nişanlı olmamayı veya herhangi benzeri bir ilişki içinde olmamayı ifade eder. Bu bağlamda, ilişkinin niteliğinin yorumlanması hususunda takdir yetkisi Tenkap’a aittir.  
  Bu koşullar, işbu Sözleşme’nin olmazsa olmaz şartları olup; bu koşulların başvuru anında ya da sonrasında ihlal edilmesi veya yanlış beyanla farklı görünüş yaratılması nedeniyle Tenkap’ın veya Tenkap’tan hizmet alan diğer kişilerin uğrayacağı tüm zararlardan söz konusu ihlali gerçekleştiren veya yanlış beyanda bulunan Danışan sorumlu olacaktır. Tenkap’tan hizmet almaya başlamakla veya işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek, Danışan, bekâr olduğunu ve herhangi bir suçtan sabıka kaydının bulunmadığını beyan eder. 
 2. Danışan, Tenkap’tan yalnızca referansla hizmet alabilecektir. Referans olan kişi, sistemin içinde bir başka kişi olabileceği gibi; tamamen Tenkap’ın inisiyatifinde olmak üzere; Tenkap’ın uygun görüp kabul edeceği bir kişi de olabilir. 
 3. Yeni ilişki danışmanlığı hizmetinin içeriği, Sözleşme’nin III. (ÜYELİK KOŞULLARI), IV. (TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ), V. (GENEL HÜKÜMLER) ve VI. (GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ) maddelerinde açıklanmıştır. Tenkap hiçbir şekilde Danışan’a bir eş ya da yeni ilişki bulunacağı taahhüdünü vermez. Tenkap tarafından sağlanan hizmet, yeni ilişki danışmanlığı hizmeti olup, Danışan’ın aradığı niteliklere uygun olan bir kişi bulunduğunda eşleştirme yapmak ve bu kişileri tanıştırmaktan ibarettir. 
 4. Danışan’ın, Kişisel Beyan’ı imzalamasını müteakiben, ilk görüşme Yunus Sezener veya Yunus Sezener tarafından atanan bir ilişki danışmanı (‘’Tenkap Yeni İlişki Danışmanı’’) ile yapılacaktır. İşbu görüşme kişinin kendi seçimleri ile karşı taraftan beklentilerinin önem derecesini belirleyen, rasyonel verilerin alındığı algoritma görüşmesidir. 
 5. Danışan, Tenkap tarafından belirlenmiş olan ilk görüşme ücretini, ilk görüşmeyi gerçekleştirirken Tenkap'a ödeyecektir. İlk görüşme ücreti mahsup edildikten sonra bakiye senelik üyelik ücretini ise sistemdeki ilk Buluşmasından önce Tenkap’a ödeyecektir. Bu ücret, Danışan’ın Tenkap sistemine dâhil edilebilmesi için, Tenkap tarafından, ilk görüşme sonrasında verilmiş veya verilecek olan danışmanlık hizmetinin karşılığı olan, tek seferde Tenkap tarafından hak kazanılmış bir ücrettir. Danışan’ın Tenkap tarafından kendisine sağlanan buluşma imkânlarını kullanmaması veyahut süresinin bitiminden önce Sözleşme’nin feshedilmesi, Danışan’a hiçbir ücret iadesini talep etme hakkı vermez.
 6. Tenkap’ın Danışan’a uygun olabileceğini düşündüğü kişi konusunda kanaate varması halinde, Danışan’a söz konusu kişi hakkında sınırlı bir bilgi iletilir. Danışan ile buluşturulacak kişiye de aynı şekilde ulaşılır. Tarafların birbirleriyle tanışmaya açık olduklarını belirtmeleri halinde, Tenkap topluma açık bir mekânda buluşan kişilerin isimlerinden farklı bir isim altında rezervasyon yaptırtarak tarafları buluşturabileceği gibi (“Blind-Date”), çevrimiçi bir platformda kurulu sanal bir sistem üzerinden (“Chat-Date”) de tarafları buluşturabilecektir (“Buluşma”). Buluşma mekânının bu şekilde ayarlanması dışında tamamen Tenkap’ın takdirinde ve yetkisinde olmak üzere Yeni İlişki Danışmanları, Tenkap üyelerini yine topluma açık bir mekânda farklı şekillerde de birbirleriyle tanıştırabilecekleri gibi, bu kişileri sanal ortamda da farklı şekilde bir araya getirebileceklerdir. Danışan bu şekilde organize edilen söz konusu buluşmaya katılacağını kabul etmektedir. 
 7. Buluşmadan bir iş günü sonrasında Tenkap tarafından Danışan’dan e-posta veya telefon yoluyla görüşmenin nasıl geçtiği konusunda geri bildirim alınacaktır. Danışan bu geri bildirimi Tenkap’a vermeyi kabul etmektedir.

IV. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. İşbu Sözleşme, Danışan Tenkap’tan hizmet almaya başlamadan evvel, Danışan’ın Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşullarını okuması, incelemesi, değerlendirmesi ve müzakere etmek istediği hususlar varsa Tenkap’a bildirmesi amacıyla, Danışan’a basılı bir nüsha veya elektronik bir kopya olarak iletilmiş veya çevrimiçi olarak Danışan’ın erişimine açılmıştır. 
 2. Danışan, Tenkap’ın bu Sözleşme kapsamındaki süreçte, sadece, Tenkap’tan hizmet alan diğer kişilere birbirleriyle topluma açık bir mekânda (Blind-Date) veya Chat-Date vasıtasıyla tanıştırma yönünde kişisel danışmanlık hizmeti vermekte olduğunu; Tenkap’tan hizmet alan diğer kişilerin birbirlerine veya üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin Danışan’a karşı olan eylem ve davranışları bakımından Tenkap’ın herhangi bir yükümlülüğü ve/veya hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını; ayrıca Tenkap’ın Danışan’a uzun/kısa vadeli bir ilişki ya da uygun bir eş bulma konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermediğini, Tenkap’ın tek yükümlülüğünün yeni ilişki danışmanlığı vermek olduğunu ve ücrete bu danışmanlık hizmeti karşılığında hak kazandığını kabul ve beyan etmiştir. 
 3. Tenkap’ın işbu Sözleşme uyarınca yükümlülükleri, Danışan’a yeni ilişki danışmanlığı hizmeti vermekten ibarettir. Tenkap’ın amacı birbirlerinin beklentilerine uygun bekâr kişileri bir araya getirmek olduğundan ve kişileri yalnızca buluşturmuş olmak için buluşturmak amacını gütmediğinden, Tenkap’ın ilk görüşmeyi müteakiben Danışan’a hizmet vermek yükümlüğü bulunmamaktadır. Tenkap’ın bir tarafın geri bildirimini diğer tarafa iletme veya tarafların ilişkilerinin nasıl gittiğini sorgulama yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 
 4. Tenkap tarafından sağlanan hizmetler çeşitli paketler halinde sınıflandırılmış olup, Danışan’a en fazla kaç Buluşma’ya kadar danışmanlık hizmeti verileceği hususu, işbu Sözleşme’nin ekinde bulunan ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Tenkap Hizmet Paketleri” altında ayrıntısıyla anlatılmıştır. Danışan’ın, bu paketler arasından yapacağı tercihe göre Tenkap’ın danışmanlık hizmeti karşılığında hak kazanacağı ücret de farklılaşacaktır.
 5. Tenkap’ın buluşmalara ilişkin işbu Sözleşme tahtındaki yegâne yükümlülüğü Danışanları uygun göreceği diğer kişiler ile topluma açık bir mekânda (Blind-Date) veya Chat-Date üzerinden bir araya getirmektir.  Buluşma anı itibariyle tüm sorumluluk Danışan’ın kendisine ait olacaktır ve Tenkap’ın verdiği danışmanlık hizmeti anlamında başkaca bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 
 6. Tenkap hizmeti bireysel bir hizmet olup, Danışan tarafından üçüncü şahıslara devredilemez. 
 7. Danışan, ilişki yaşamaya başladıktan sonra ilişki durumunda değişiklik olması halinde; Tenkap çalışanlarını bilgilendirecektir. Danışan’ın Tenkap ofisindeki görüşmede verdiği bilgilerle ilgili değişiklik yapmak istemesi durumunda, Tenkap’a ulaşıp bilgilerini güncelletme hakkı bulunmaktadır.
 8. Danışan’ın bir başka Danışan’la ya da üçüncü bir kişi ile, Buluşma’yı takiben ya da sair şekilde bir ilişki yaşamaya başlamaları halinde, bu ilişki devam ettiği müddetçe ve aksi her iki tarafça da belirtilmedikçe, yeni bir Danışan ile Buluşma talep etme hakları yoktur.

V. GENEL HÜKÜMLER

 1. Tenkap Danışan’a hizmet vermeyi reddedebilir, vermekte olduğu hizmeti dilediği zaman durdurabilir ve işbu Sözleşme’yi dilediği zaman feshedebilir. Danışan, bu halde, Tenkap’tan her ne nam altında olursa olsun ücret iadesi veyahut hiçbir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. Tenkap’ın, gerekli gördüğünde veya mevzuat doğrultusunda hizmet koşullarında ve görüşme süreçlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
 3. Danışan, yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’ye uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
 4. Danışan’ın, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle veya sair nedenlerle, Tenkap nezdinde bir zarar doğması ve/veya üçüncü şahıslar tarafından Tenkap’a karşı herhangi bir talepte bulunulması durumunda Danışan Tenkap’ın uğradığı zararlara ilişkin olarak Tenkap’ı, Tenkap’ın ilk talebiyle tazmin edeceğini, Tenkap’ı her türlü zarardan ari tutacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
 5. Danışan, Tenkap’ın kasıtlı davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek zararlardan dolayı Tenkap’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
 6. Danışan, Tenkap vesilesiyle buluştuğu bir başka kişi tarafından kendisine anlatılan ya da bildirilen hususların geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda tüm sorumluluğun o bilgileri kendisine aktaran kişiye ait olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Bir başka kişi tarafından kendisine verilen bilgiler nedeniyle Tenkap’ın Danışan’a veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 7. Tenkap internet sitesindeki içeriğin tüm hakları Tenkap’a aittir. Danışan’ın herhangi bir biçimde bütününü veya bir kısmını çoğaltması, yayınlaması veya değiştirmesi yasaktır. Tenkap, herhangi bir nedenle ve ihbar etmeksizin Tenkap internet sitesi içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. 
 8. Tenkap şirketinin bir kısmının veya tamamının üçüncü bir kişiye satılması halinde Danışan, Yunus Sezener’in ve/veya Yunus Sezener tarafından belirtilecek ekibin mevcut şirkette veya Tenkap’ı satın alan şirket bünyesinde çalışmaya devam etmesi şartı ile işbu Sözleşme’nin üçüncü kişiye devrine rıza göstermektedir.

VI. GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER VE GÜVENLİK İLKELERİ

 1. Danışan, Tenkap çalışanlarına gerçek ismini vermek zorundadır. Danışan ile iletişim kurulabilmesi ve üyelik onayı için, e-posta adresinin doğru ve geçerli olması zorunludur. Danışan vermiş olduğu bilgilerin ve e-posta adresinin doğruluğunu taahhüt eder. 
 2. Tenkap, Danışan’dan zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır. Verilen hizmetin doğası gereği, Danışan’ın kişisel verileri Tenkap tarafından temin edilerek işlenmektedir.  Ancak, bu veriler, yasal bir zorunluluk ya da kişisel veri sahibinin izni olmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Danışan, verilen hizmetin doğası gereği ve bu hizmetin gerçekleştirilebilmesini temin etmek amacıyla, kendi kişisel verilerinin veya özel nitelikteki kişisel verilerinin Tenkap sistemine dâhil olan kişilerle veya kendisi tarafından talep edildiğinde yahut Tenkap tarafından gerekli görüldüğü takdirde sistem dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına önceden, açıkça ve bilgilendirilmiş olarak rıza göstermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tenkap, Veri Sorumlusu olup, ilgili Kanun’un 11. Maddesi kapsamında 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Danışan, Tenkap’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 3. Yukarıda Madde VI (2) bağlamında, Danışan, Tenkap ile paylaştığı ve 6698 sayılı Kanun tahtında kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelenebilecek her türlü verinin (i) işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla Tenkap tarafından yine 6698 sayılı kanun tarafından tanımlandığı şekliyle “işlenmesine”; ve (ii) Tenkap ile anlaşmalı olan psikolog, Tenkap’ın gizlilik taahhüdü altında olması kaydıyla herhangi bir sözleşme ilişkisi veya sair ilişki ile birlikte çalıştığı kişi veya kuruluşlar, Tenkap’ın emir ve talimatlarıyla çalışan kişiler, Tenkap çalışanları ve Tenkap’ın yaptığı değerlendirme ile Danışan’ın profiline uygun olduğu düşünülen diğer kişiler ile paylaşılmasına açıkça ve bu hususta bilgilendirilmiş olarak rıza göstermektedir. Danışan, isim ya da kendini tanıtıcı herhangi bir ibare içermemek kaydıyla (bilgilerin anonimleştirilmesi suretiyle) istatistiksel olarak Tenkap’a verdiği bilgilerin Tenkap tarafından reklam, tanıtım, pazarlama, araştırma vb. ticari gayelerle kullanılabileceğini kabul etmiştir.
 4. Danışan, Tenkap’tan hizmet aldığı süre boyunca tanışmış olduğu, Tenkap sistemine dâhil kişilere veyahut üçüncü kişilere ait her türlü bilgiyi, bu kişilerin açık rızası olmaksızın, ifşa etmeyeceğini, bu kişilerin özel hayatlarına dair vâkıf olduğu her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlü olduğunu, aksi halde, Tenkap’a ve gizli bilgileri ifşa edilen üçüncü kişilere karşı; doğrudan, dolaylı, maddi, manevi her türlü zararın tazmininden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Tenkap’ın aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için Tenkap, sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmak için en iyi çabayı sarf etmektedir. Bu bağlamda, “Chat-Date” dâhilinde kişiler arasında gerçekleştirilmiş olan yazışmaların kayıtları, Tenkap tarafından izlenmediği gibi, söz konusu yazışmalar sonlandırıldıktan sonra bu kayıtlar imha edilmekte ve Tenkap sisteminde muhafaza edilmemektedir. Bu özene karşın, Tenkap’ın kontrolünde olmayan, Tenkap’ın ağır kusurunun bulunmadığı ve özellikle iyiniyetli olmayan üçüncü kişilerin sistemin güvenliğini aşarak kişisel verilere erişim sağlanması hallerinde, kişisel verilerin açığa çıkmasından Tenkap sorumlu olmayacaktır.
 6. Danışan, Tenkap’a bildirdiği e-posta adresine ya da telefon numarasına Tenkap’ın tanıtım, promosyon, kampanya, fırsatlarla ilgili iletiler göndermesine rıza göstermektedir. 
 7. Tenkap’ın internet sitesinde bilgi ya da reklam amaçlı olarak direkt ya da dolaylı yoldan diğer internet sitelerine bağlantı (link) verilebilir. Tenkap üzerinden link verilen diğer internet sitelerinin içerikleri, bağlanılan internet sitelerinin sorumluluğundadır. Danışan, bu sitelerin içeriklerinden ve bu sitelere Tenkap linkiyle girmesi nedeniyle doğabilecek zararlardan Tenkap’ın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiştir.
 8. Tenkap sistemine Danışan olarak katılıp Yeni İlişki Danışmanı’ndan bu hizmeti almaya başlayanlar, işbu Sözleşme’nin yürürlük süresince ve her halde Sözleşme’nin hitamını müteakip üç yıl süre ile her ne nam altında olursa olsun, doğrudan, dolaylı veya örtülü olup olmasına bakılmaksızın ilişki danışmanlığı hizmeti veren bir şirkete ortak olmayacaklarını, böyle bir şirket ile herhangi bir iş sözleşmesi yahut danışmanlık sözleşmesi vasıtası ile sözleşmesel ilişki içine girmeyeceklerini yahut tacir olarak bu hizmeti vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu yükümlülüğü ihlal edenler, bu yükümlülüğü ihlal etmek sureti ile kazanacakları tüm meblağı cezai şart olarak, Yunus Sezener’in ilk talebi üzerine, Yunus Sezener'e ödemeyi gayrikabilirücû kabul, beyan ve taahhüt eder. 

VII. SAİR HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tâbidir. Taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda öncelikle, taraflar iyi niyetle bir araya gelerek uyuşmazlığı çözmek yönünde müzakere edeceklerdir. Bunun için, taraflardan biri, diğerine uyuşmazlığa ilişkin bir bildirimi noter kanalıyla iletecek ve taraflar için uygun bir yer ve zamanda, fakat her halükarda ilgili bildirimin tebellüğünden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde, diğer tarafı uyuşmazlığın çözümü için müzakereye davet edecektir. Taraflar, müzakereye diğer taraf katılsın veya katılmasın, kararlaştırılmış müzakere tarihinden itibaren 15 iş günü içinde çözemezlerse, uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Müzakere davetine diğer tarafın hiç cevap vermeksizin, müzakereye katılmaması halinde, sonradan adlî yargılamayla ilgili tüm yargılama (dava ve icra giderleri ve avukatlık giderleri dâhil olmak üzere) giderleri, ilgili yargılama sürecinin sonucuna bakılmaksızın müzakereye katılmayan tarafça karşılanır. İhtilaf halinde Tenkap’ın defter kayıtları ile elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıt, bilgi ve belgeleri HMK’nin 193. maddesi anlamında tek taraflı kesin delil teşkil eder. 
 2. İşbu Sözleşme, Danışan’ın Tenkap ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
 3. İşbu Sözleşme (i) Tenkap ile ilk görüşme gerçekleştirildikten itibaren 1 (bir) yıllık sürenin sona ermesinden; veya (ii) seçilmiş olan Tenkap paketindeki buluşma adedinin tüketildiği tarihten hangisi daha önce ise, o tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. Şüpheye mahal vermek adına, tarafların gizlilik yükümlülükleri bu tarihten sonra da devam eder. İşbu Sözleşme’nin süresinin sona ermesini müteakiben Danışan’ın Tenkap’tan hizmet almak istemesi halinde, yeni bir Sözleşme imzalanacak olup görüşme süreçleri en başından başlatılacaktır, Danışan bu durumda söz konusu tarihteki Tenkap veya Tenkap Plus üyelik ücretine tabi olacaktır. Tenkap ve Tenkap Plus’ın ücretleri her Tenkap Danışanı için standarttır.

EK - 1. TENKAP HİZMET PAKETLERİ

Tenkap tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri, iki paket halinde sunulmaktadır.

TENKAP PAKETİ

Tenkap paketi tarafından sağlanan hizmetler şunları ihtiva etmektedir:

TENKAP PLUS

Tenkap Plus Paketi tarafından sağlanan danışmanlık hizmeti şunları ihtiva etmektedir:

PAKETLERE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR