TENKAP KABUL BEYANI

                                                              

 

 

İşbu Tenkap Kabul Beyanı ile Yunus Sezener - Tenkap Kişisel Danışmanlık (“Tenkap”) ve

Tenkap Yeni İlişki Danışmanı, çalışanları ve Tenkap’ın ilişkili olduğu diğer kişiler tarafından

bana sorulacak sorulara vereceğim cevaplar suretiyle ve sair surette Tenkap’a ileteceğim her

türlü kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Tenkap tarafından kullanılmasına,

işlenmesine ve saklanmasına açıkça ve bilgilendirilmiş olarak rıza gösteriyorum.

Ayrıca, www.tenkap.com adresinde “Hizmet Sözleşmesi” bağlantısında bulunan YENİ

İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ VE TENKAP HİZMET

KOŞULLARI’nı okuduğumu, incelediğimi, anladığımı, uygun bulmadığım hususları

müzakere ederek gerekli değişiklikleri yaptırdığımı ve ekli haliyle tüm hüküm ve koşullarını

uygun bulduğumu ve kabul ettiğimi, sözleşmenin bir nüshasının da tarafıma verildiğini beyan

ederim.

Buna ilave olarak, Tenkap'ın sadece, Tenkap algoritması yapılan kişileri birbirlerine iletişim bilgileri iletilerek tanıştırma hususunda danışmanlık hizmeti vermekte olduğunu; Tenkap’tan hizmet alan diğer kişilerin birbirlerine veya üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin bana karşı olan eylem ve davranışları bakımından Tenkap’ın herhangi bir yükümlülüğü ve/veya hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmadığını; ayrıca Tenkap

tarafından bana uzun/kısa vadeli bir ilişki ya da uygun bir eş bulma danışmanlığı verilmesi konusunda sadece en iyi çabanın sarf edileceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Tenkap işbu Kabul Beyanı’nı imzalamakla Yeni İlişki Danışmanlığı Hizmeti Sözleşmesi ve

Tenkap Hizmet Koşulları’nın kendisi için de bağlayıcı olduğunu kabul etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Tenkap’a başvurarak aşağıdaki haklarınızı

kullanabilirsiniz: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna

ilişkin bilgi talep etme; (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme; (iv)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme; (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(vi)Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya

da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Şu kadar ki, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilginin, ilgili üçüncü kişilerin kişisel verisi olma niteliğini teşkil etmesi

halinde, Tenkap bu bilgiyi vermekten imtina edebilir.