6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Tenkap’a başvurarak aşağıdaki haklarınızı

kullanabilirsiniz:

 

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna

ilişkin bilgi talep etme;

(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme;

(iv)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme;

(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(vi)Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya

da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

(ix)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Şu kadar ki, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilginin, ilgili üçüncü kişilerin kişisel verisi olma niteliğini teşkil etmesi

halinde, Tenkap bu bilgiyi vermekten imtina edebilir.